Finał Ogólnopolskiego Konkursu Małe Ojczyzny - Wielka Europa

W dniu 16 czerwca w warszawskim Pałacu Staszica rozegrano finał Ogólnopolskiego Konkursu ,,Małe Ojczyzny - Wielka Europa". W konkursie wzięło udział 100 uczestników z 32 szkół średnich z całej Polski. Swojego Poparcia dla idei Konkursu udzielił Jego Eminencja Józef Kardynał Glemp, zaś Honorowy Patronat przejęła Pani Minister Danuta Hübner Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej Sekretarz Stanu w MSZ.

Celem konkursu było pogłębienie wiedzy o przeszłości wśród młodzieży poprzez uzyskania obrazu zamieszkania (uczenia się), a nstępnie poszukiwanie rozwiązań mających na celu lepsze wpiosanie tych miejsc w tło europejskie. Uzasadni to poczucie dumy narodowej, wynikającej w szczególny sposób z dokonań wielu poprzednich pokoleń wnoszący istotny wkład we wspólne europejskie dziedzictwo.

Przewodniczący Jury prof. dr hab. Piotr Matusek otwiera część oficjalną

Jury konkursu w składzie: prof. dr hab. Piotr Matusak ( Przewodniczący), prof. dr hab. Tadeusz Marian Nowak, prof. dr hab. Tadeusz Rawski, Leszek Stundis, Witold Rawski ( Sekretarz), na podstawie nadesłanych prac wyłoniło dziesiątkę finalistów, co biorąc pod uwagę ogólnie wysoki poziom merytoryczny nie było sprawą łatwą. W pierwszej kolejności pominięto prace, które  nie spełniały wymogów konkursu (np. brak podziału opracowania na dwie części).

Do dziesiątki zakwalifikowano następujących uczestników: Natalię Marszał      ( Bobowa), Justynę Rogowską ( Świnoujście), Annę Panasiuk ( Biała Podlaska), Martę Lisiecką ( Boguszów Gorce), Joannę Nowak ( Biała Podlaska), Tomasza Betkę ( Skwierzyna), Marcina Żurakowskiego ( Braniewo), Piotra Olesia ( Chorzów), Michała Szulczyńskiego i Miłosza Ollera ( Tuchola ĽPoręba). Jury przygotowało zestawy pytań co pozwoliło wskazać trójkę ścisłych finalistów. Mieli oni za zadanie zaprezentować przed wszystkimi wizję swojego miejsca w jednoczącej się Europie. Po wyrównanej walce zwycięstwo w konkursie odniosła Joanna Nowak z Białej Podlaskiej. Drugie miejsce zajął Tomasz Betka ze Skwierzyny, a trzecie Mateusz Ławrynowicz ze Szklarskiej Poręby.

Dyr. Andrzej Celiński - firma Hand - Prod

Uroczystość wręczenia nagród poprzedziła projekcja filmów z telewizyjnego cyklu ,,Małe Ojczyzny", możliwa dzięki uprzejmości prof. dr hab. Michała Bogusławskiego, Rektora Wyższej Szkoły Dziennikarstwa im. M. Wańkowicza.

Ks. Grzegorz Kawalarczyk, Kanclerz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej wśród uczestników

Po projekcji rozpoczęła się oficjalna ceremonia wręczania nagród. W ceremonii uczestniczył Kanclerz Kurii Metropolitarnej Warszawskiej ks. Grzegorz Kalwarczyk, który reprezentował  Prymasa Polski. Obecność ks. Grzegorza nie była przypadkowa, gdyż od wielu lat zajmuje się on tematyką związaną z małymi ojczyznami. Dzieląc się z uczestnikami finału wieloma cennymi refleksjami. Wyraził gorące uznanie dla autorów prac i pedagogów opiekujących się nimi. Na sali wśród gości honorowych obecny był także przedstawiciel głównego sponsora konkursu firmy ,,Hand-Prod" .

Pan Dyrektor Andrzej Celiński, który w imieniu swoim i Zarządu Firmy - Panów Leszka Rafała i Bolesława Kukolewskiego - złożył wszystkim uczestnikom gratulacje. Jest to doskonały wzór na to jak wielki świat biznesu może wspierać inicjatywy polegające na promowaniu tradycji i korzeni. Liczba i poziom nadesłanych prac świadczą o dużej potrzebie inicjatyw tego typu. Wśród przybyłych gości nie zabrakło też przyjaciół pisma ,, Pro Memoria". Na sali dostrzec można było panie: Annę Amanowicz, Agnieszkę Juzgawę- Ogińską i pana Sława Milewskiego

Jury postanowiło w dowód uznania wręczyć pamiątkowe nagrody wszystkim nauczycielom, których uczniowie znaleźli się w finale. Przewodniczący Jury gratuluje Pani Annie Okonek z Tucholi

Joanna Nowak w chwilę po ogłoszeniu werdyktu Jury

Przewodniczący Jury i laureat II miejsca

Redaktor Naczelny "Pro Memoria" - organizator konkursu - Krzysztof Bąkała

Na zakończenie Przewodniczący Jury prof. dr hab. Piotr Matusak podsumował całość konkursu, nie ukrywając szczerego zaskoczenia poziomem i ilością nadesłanych prac. Podkreślił, iż tylko z uwagi na to, że w każdym konkursie muszą zostać wyłonieni zwycięzcy, musiano dokonać ich wyboru. Jednak tak naprawdę w tym Konkursie wygrali wszyscy jego uczestnicy.(red)

Podziękowania wygłoszone przez organizatora Konkursu red. nacz. Krzysztofa Bąkałę

Dziękuję, że mieliście potrzebę by napisać coś o swojej Małej Ojczyźnie i co ważne, mieliście co przedstawić. Inspirację do tego otrzymaliście od swoich wspaniałych nauczycieli. Należy jednak w tym miejscu podkreślić szczególną rolę waszych rodziców, gdyż to oni pierwsi wpoili Wam takie wartości jak: miłość, patriotyzm i szacunek do tradycji dla przyszłości. Kochani, jesteście zaprzeczeniem panującego poglądu o konformiźmie wśród młodzieży.    Jak najszybciej kończcie szkoły i bierzcie sprawy Polski w swoje ręce. Przynajmniej będę spokojny o swoją starość i los moich dzieci. Dziękuję wam i waszemu gronu pedagogicznemu za zaufanie dla pisma ,,Pro Memoria". Moim obecnym celem jest upamiętnienie nadesłanych prac w formie okolicznościowego albumu. Prywatnie jest to wyraz mojego szacunku dla wszystkich uczestników. Publicznie zaś wierzę, że album taki, przetłumaczony na języki obce i dystrybuowany za pośrednictwem odpowiednich placówek ma szansę stać się wartościowym źródłem popularyzującym naszą Ojczyznę. Wszyscy zaś autorzy prac będą mogli powiedzieć ,,Non omnis moriar" i takiej właśnie przyszłości wam wszystkim życzę.Dziękuję Jury za wzięcie na siebie ogromnej odpowiedzialności za ocenę i werdykt, co biorąc pod uwagę wysoki poziom merytoryczny nadesłanych prac, było sprawą szalenie trudną.

Korzystając z możliwości wypowiedzi wobec tak czcigodnego audytorium chciałbym podziękować  Panu Leszkowi Rafałowi i Bolesławowi Kukolewskiemu, którzy z przyczyn od siebie niezależnych nie mogą uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości a wiem, że myślami są z nami tu obecni. Bez ich pomocy nie byłoby uroczystości, nie byłoby konkursu, nie byłoby w ogóle pisma ,,Pro Memoria". Oddaję więc tym samym sprawiedliwość w myśl sentencji ,,idź złoto do złota". Obaj Panowie wywodzący się z rodzin szlacheckich, nawiązują swoją postawą i zamierzeniami do reaktywowania ruchu szlacheckiego w Polsce. Ich działania w tym celu nie ograniczają się wyłącznie do próżnych, patetycznych, samouwielbiających dyskusji w gronie zaproszonych kuzynów, lecz znacząco wykraczają poza wąski horyzont dotychczasowych, czasami wręcz kuriozalnych organizacji podobnego typu. Dowodem tego jest dzisiejszy finał i dostrzeżenie korzeni tkwiących właśnie w Małych Ojczyznach, o czym sami zresztą w wielu pracach wspominaliście. Polecam wszystkim zainteresowanym, chcącym aktywnie działać, rozważenie możliwości wspólnego jednoczenia się wokół tych Panów. Nie mam wątpliwości, że przyniesie to wymierny sukces i satysfakcję dla wszystkich.

Podsumowanie Konkursu

I miejsce Joanna Nowak ( Biała Podlaska)

II miejsce Tomasz Betka ( Skwierzyna)

 III miejsce Mateusz Ławrynowicz ( Szklarska Poręba)

Wyróżnienia I stopnia

1. Michał Szulczyński, Miłosz Oller ( Tuchola - praca zbiorowa)

2. Anna Panasiuk ( Biała Podlaska)

3. Justyna Rogowska ( Świnoujście)

4. Piotr Oleś ( Chorzów)

5. Natalia Marszał ( Bobowa)

6. Marta Lesiecka ( Boguszów Gorce)

7. Marcin Żurakowski (Braniewo

Wszyscy otrzymali: Dyplomy, nagrody pieniężne w wysokości 400.00,- ufundowane  przez firmę ,,Hand-Prod", nagrodę książkową ,,Kultura średniowiecznej Europy" J.Le Goffa ufundowaną przez Wydawnictwo ,,Marabut", pamiątkowe plecaki i czapeczki wraz z upominkami, ufundowane przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Wielka trójka od lewej: J. Nowak, M Ławrynowicz, T. Betka w towarzystwie redkatora naczelnego "Pro Memiria"

Wszyscy otrzymali: Dyplomy, nagrodę pieniężną w wysokości 750.00,- ufundowane przez Firmę ,,Hand-Prod", -nagrody książkowe w postaci Herbarza T.Gajla ufundowane przez Wydawnictwo ,,Benkowski", książkę ,,Kultura średniowiecznej Europy" J Le Goffa ufundowaną przez Wydawnictwo ,,Marabut", pamiątkowe plecaki i czapeczki wraz z upominkami, ufundowane przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. 

Wyróżnienia II stopnia

1. Iza Gwaj (Białystok)

2. Anna Benesz, Małgorzata Krzymińska (Olesno - praca zbiorowa)

3. Katarzyna Kołodziejska ( Biała Podlaska)

4. Dominika Sworowska ( Jutrosin )

5. Sylwia Szpakowska ( Bobowa )

6. Wojciech Samek ( Sanok )

7. Sandra Prus ( Szklarska Poręba )

8. Renata Chramęga ( Szczucin)

9. Marta Pająk ( Łęczyca )

10. Ewa Kiwilszo ( Zalesie Górne )

11. Dorota Chrostek ( Mrągowo)

Wszyscy otrzymali: Dyplomy, nagrody pieniężne w wysokości 100.00,- ufundowane przez        firmę ,,Hand-Prod". Nagrody książkowe ufundowane przez Wydawnictwo ,,Arkady" i ,,Demart". płyty CD ufundowane przez UKIE

Nagrody Specjalne

1. Kalina Wencel, Magdalena Gniot i Monika Chyrek ( Tuchola - praca zbiorowa)

2. Izabela Frydrychowicz, ( Sanok)

3. Magdalena Myśliwiec  ( Sanok)

4. Jakub Antoniszak ( Sanok)

5. Joanna Drezińska ( Warszawa)

6. Natalia Świerkowska ( Kalety)

7. Grzegorz Wierzba ( Kraków)

8. Olimpia Liszka ( Szczucin)

9. Anna Ożóg ( Rzeszów)

10. Kamil Sosnowski ( Lidzbark Warmiński)

11. Łukasz Jurczyński (Skwierzyna)

12. Katarzyna Sarkowicz ( Bobowa)

13. Anna Potoczek ( Bobowa)

14. Paulina Zielińska (Bobowa)

15. Agata Cybulska ( Kowal)

16. Ewelina Raszka ( Kowal)

17. Sabina Muchowska ( Kwidzyn)

18. Anna Januszyk (Słupsk)

19. Tomasz Okoniewski ( Szczebrzeszyn)

Wszyscy otrzymali: Dyplomy, nagrody książkowe ufundowane przez Wydawnictwa: ,,Marabut", ,,Benkowski" i ,,Demart", płyty CD ufundowane przez UKIE

Pozostali uczestnicy otrzymali okolicznościowe Dyplomy wraz z upominkami w postaci książeczek ,,Historia Polski w pigułce" ufundowanych przez Wydawnictwo ,,Benkowski"  i płyt CD ufundowanych przez UKIE.

Uczestnicy Finału mający korzystne połączenia komunikacyjne skorzystali z zaproszenia do zwiedzenia Zamku Królewskiego

Lista Szkół, które wzięły wdział w Konkursie:

1. IV L.O. im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej

2. V L.O. im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

4. Zespół Szkół w Boguszowie - Gorcach

5. Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie

6. Klub Miłośników Historii Klub Europejski I L.O. im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

7. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jutrosinie

8. Zespół Szkół Elektroniczno-Ekonomicznych w Kaletach

9. L.O. im. Królowej Jadwigi w Kowalu

10. IV L.O. im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

11. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzyniu

12. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim

13. L.O. im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy

14. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 XXXII L.O. im. Haliny Poświatowskiej w Łodzi

15. Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie

16. Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Nowej Sarzynie

17. Zespół Szkół w Oleśnie

18. Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Kilińskiego w Radomiu

19. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Rumii

20. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rydułtowych

21. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rzeszowie

22. II L.O. im Marii Skłodowskiej - Curie w Sanoku

23. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skwierzynie

24. Prywatne Młodzieżowe L.O. w Słupsku

25. Zespół Szkół Nr 1 im. Zamoyskich w Szczebrzeszynie

26. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie

27. Zespół Szkół Ogólnokształcących Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Biathlonie w Szklarskiej Porębie

28. L.O. z Oddziałami Integracyjnymiim. Mieszka I w Świnoujsciu

29. Publiczne Katolickie Liceum w Tczewie

30. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi

31. Szkoła Laboratorium Gimnazjum i L.O. w Toruniu

32. Zespół Szkół Nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego LXXXIII L.O. w Warszawie

[powrót]