O Firmie Archiwum Sklep Internetowy Konkurs Prenumerata Kontakt Aktualności Linki

KONKURS

Miesięcznika "Pro Memoria"
pt. "Powstania Polskie 1944 roku"

Organizatorzy konkursu przyjęli zasadę, iż nie tylko powstanie warszawskie, a wydarzenia całego1944 roku były dla Polski przełomowym okresem w dziejach II Wojny Światowej. Wobec tego należy je traktować jako całość począwszy od lutowych wydarzeń na Wołyniu, przez powstanie w Wilnie oraz we Lwowie, których apogeum przypada na zryw powstańczy w Warszawie, kończąc na próbach powstań mających miejsce na ziemiach włączonych do Rzeszy (Ostrów Wlkp., Pleszew).

Konkurs ma również na celu przypomnienie udziału Polaków w zrywach niepodległościowych w innych krajach europejskich m.in. w ruchach powstańczych we Francji, Belgii, Jugosławii, Słowacji, Grecji i na Węgrzech. Stwarza, więc szansę odpowiedzi na pytanie jak te wydarzenia powstańcze funkcjonują dzisiaj w świadomości młodego pokolenia?

Konkurs adresowany jest zarówno do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i wszystkich rodzajów szkół średnich. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: pierwsza - szkoły podstawowe, druga - szkoły średnie, zarówno w kraju jak i zagranicą.

Konkurs podzielony jest na 2 etapy.

I. - W etapie pierwszym, podzielonym na dwie części, należy:
w części pierwszej w formie pisemnej opracować zagadnienie ujęte w temacie konkursu. Przez zagadnienie tematyczne, mogące być tematem pracy stanowiącej punkt wyjścia rozumie się:

 1. opisy dotyczące osób, oddziałów, wydarzeń, upamiętnionych w miejscach pamięci lub nazwach patronów szkół - związane z miejscem zamieszkania i uczenia się.
 2. wykorzystanie relacji i wspomnień uczestników wydarzeń 1944 roku w odtworzeniu dziejów walk powstańczych w kraju lub zagranicą, a więc często mieszkających dziś daleko od miejsc zdarzeń. Można tu wykorzystać także informacje znajdujące się w kronikach domowych, pamiętnikach, dziennikach.
 3. wydobycie z nich tego, co piszący uważa za godne uwagi
 4. praca nie powinna przekraczać 20 stron maszynopisu
 5. dodatkowo punktowane będą mapy, szkice, zdjęcia, rysunki

w części drugiej konkursu należy:

 1. przedstawić własne refleksje dotyczące opisanych wydarzeń i źródła poinformowania
 2. opracowanie to nie może mieć więcej niż 10 stron maszynopisu
 3. można zamieścić materiał ilustracyjny

Całość opracowań ( część pierwszą i drugą) należy przesłać do redakcji w terminie do dnia 7 maja 2004 (decyduje data stempla pocztowego)

Jury konkursu dokona oceny i wyboru wyróżniających się prac i dla ich autorów przeprowadzi drugi etap konkursu (finał).

II. - Drugi etap konkursu:

 1. finał odbędzie się w Warszawie
 2. w terminie 15 czerwca* 2004 r.
 3. będzie on polegał na odpowiedziach na pytania związane z tematem konkursu "Powstania Polskie 1944 roku"
 4. przejazd do Warszawy na koszt uczestnika
 5. pobyt w Warszawie na koszt organizatorów

* - z zastrzeżeniem zmiany terminu.

Jury konkursu wybierze najlepszych uczestników konkursu.

III. Postanowienia

 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnika
 • Uczestnicy finału otrzymają nagrody
 • Przewiduje się, że najlepsze prace opublikowane będą w internecie, a w miarę możliwości ukażą się drukiem w "Pro Memoria"

IV. Kwestie sporne

 • Każdemu uczestnikowi przysługuje - w sprawach spornych - prawo odwołania się do Jury
 • Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Jury większością głosów
   Patronat    Laureaci