2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA DOM POLSKI ,,SARMACJA” w 2008 roku

Wśród najistotniejszych przedsięwzięć podejmowanych przez Stowarzyszenie należy wymienić :
– wydanie reprintu herbarza Wacława Potockiego – ,,Poczet Herbów Szlachty Korony Polskiey y Wielkiego Xiestwa Litewskiego przez Wacława z Potoka Potockiego Podczaszego Krakowskiego”. Należy podkreślić, iż owo monumentalne – liczące blisko 750 stron – dzieło, ukazało się po raz pierwszy w całości od daty wydania w 1696 roku. Walory pozycji podkreśla fakt umieszczenia w niej obszernego, liczącego 160 stron, wstępu znakomitego znawcy tematu dr Dariusza Dybka.

– miło nam też poinformować Państwa o ukazaniu się w 2008 roku dwóch kolejnych numerów Pisma Miłośników Przeszłości ,,Pro Memoria”, organu SDP ,,SARMACJA”.

 

– w dniach 30 – 31 maja 2008 roku Stowarzyszenie nasze miało zaszczyt wespół z Muzeum Regionalnym w Siedlcach, Instytutem Historii Akademii Podlaskiej, Fundacją Rozwoju Badań Regionalnych ,,Sigillum” oraz Polskim Towarzystwem Ziemiańskim, współorganizować sesję naukową ,,Dzieje wojenne i powojenne szlachty podlaskiej”. Pragniemy przypomnieć, iż bierzemy udział w tych cyklicznych, odbywających się co 2 lata obradach od samego początku, czyli po raz trzeci. Stałym elementem siedleckich sesji są imprezy towarzyszące. Tym razem uczestnicy mogli wziąć udział w wycieczce, podczas której mogli podziwiać zabytkowe dwory Podlasia.

– w dniach 12-14 czerwca wzięliśmy udział w V Zamkowych Spotkaniach Genealogów w Raciborzu.

– wobec przypadającej w 2008 roku 325 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej objęliśmy patronat medialny nad rocznicowym dziełem Wydawnictwa DEMART: ,,Odsiecz Wiedeńska 1683 roku” prof. Jana Wimmera.

Nie zapomnieliśmy też o młodzieży i ogłosiliśmy konkurs pt.: ,,Odsiecz Wiedeńska Jana III Sobieskiego we współczesnej świadomości historycznej mojego regionu”.

– wzięliśmy też udział w V Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych, przygotowując dla publiczności Pikniku Organizacji Pozarządowych w dniu 20 września, panel zatytułowany ,,Koleżanko, kolego, odszukaj przodka swego”. Musimy zaszczyć, iż czujemy się wyjątkowo wyróżnieni z uwagi na fakt, iż w przypisanym nam bloku ,,Tradycja” wobec setek zgłoszeń z całego kraju, to właśnie SDP ,,SARMACJA” znalazła się w piątce Organizacji zaproszonych do wzięcia udziału w Forum.

– wobec przypadającej w 2008 roku 90. Rocznicy odzyskania niepodległości objęliśmy patronat medialny nad monumentalną, zbiorowa praca wybitnych polskich historyków ,,Legenda Legionów”. Dodajmy, że pozycja ta została objęta Honorowym Patronatem przez Andrzeja Wajdę, zaś wstęp napisał Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski.